Donationer

Vill du stödja forskning?

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier tillsammans med Uppsala universitets fundraisingverksamhet tar tacksamt emot gåvor och donationer.

Ditt stöd har stor betydelse för att Uppsala universitet skall nå sina högt satta mål för framtiden.

I Sverige har forskning och högre utbildning en lång tradition av att vara finansierad av staten. Under senare år har dock förändringar skett, vilket innebär att forskningen idag finansieras på ett mer varierat sätt, via stiftelser, EU-forskningsmedel och liknande.

För att förstärka positionen som ett excellent forskningsuniversitet i Sverige och världen behövs nya finansieringskällor. Idag finansieras drygt hälften av forskningen av externa medel som erhålls i konkurrens med andra aktörer.

Donationer har därmed blivit ett betydelsefullt komplement till offentlig finansiering och är i många fall helt avgörande för fortsatt framgångsrik verksamhet inom flera områden.
Många angelägna projekt och viktig forskning som bedrivs idag har kunnat initieras tack vare välvilliga donatorer. Projekt som inte bara har betydelse för Uppsala universitets utveckling, utan även för samhällets utveckling och tillväxt i stort.

Via universitetets fundraisingverksamhet länkas behov och medel samman. Attraktiva projekt utvecklas för våra donatorer att investera i, som exempelvis forskningsprojekt, professurer, forskartjänster, byggnadsprojekt eller förvaltning av kulturarv.

Skänk Din aktieutdelning som skattefri gåva
Du kan skänka Din kommande aktieutdelning som skattefri gåva till forskning och/eller utbildning, exempelvis vid lärosätet Uppsala universitet. Det innebär att Du kan styra Din gåva direkt till ett område som Du finner angeläget, istället för att först betala skatt på utdelningen!

Hur? Du lämnar ett gåvobrev på den aktieutdelning som Du vill skänka bort till Din bank eller depåförvaltare i god tid före bolagsstämman.

Viktigt att komma ihåg! Gåvan måste vara registrerad innan bolagsstämman där kommande utdelning beslutas.

För mer information om hur det går till att skänka gåvor eller ge donationer, vänligen gå in på Uppsala universitets sidor om donationer.