Ortodox teologi – i samhällets eller maktens tjänst? En analys av rysk ortodox socialetik och dess maktkritiska potential

Project leader

Elena Namli

Project period

January 2015 - ongoing

Project description

Projektet Ortodox teologi – i samhällets eller maktens tjänst? En analys av rysk ortodox socialetik och dess maktkritiska potential syftar till att presentera och granska den ryska ortodoxa moralteologin. Denna granskning görs mot bakgrunden av det nära samarbete som den ryska staten har med kyrkan. I strid med grundlagen har man i Ryssland utvecklat en praxis som ger den Ryska Ortodoxa Kyrkan extra privilegier och ett exklusivt rum i det offentliga. Ett sådant samarbete mellan staten och kyrkan leder till att kyrkans politiska aktörskap blir osjälvständigt och förlorar legitimiteten hos medborgarna.

Projektets syfte är att studera den ryska ortodoxa moralteologin för att svara på frågan om vad i det moralteologiska arvet som, tillsammans med ett antal sociala och politiska faktorer, hindrar framväxten av konstruktivt politiskt aktörskap. Vidare är målet att föreslå en modell för ortodox socialetik som istället för att symboliskt legitimera statsmakten skulle möjliggöra en konstruktiv politisk roll för den ortodoxa traditionen. En sådan roll måste vara maktkritisk och grunda sig i en explicit och öppen diskussion över sociala frågor av relevans för hela samhället. Denna studie avser att ge ett viktigt bidrag till forskningen om religionens politiska synlighet i det senmoderna globala samhället. 

Publications related to the project 

Namli, Elena: “Orthodox Theology: Politics and Power”. In Kristina Stoeckl, Aristotle Papanikolaou, Ingeborg Gabriel (ed.)  Political Theologies in Orthodox Christianity Common Challenges - Divergent Positions. Bloomsbury T&T Clark, New York 2017, pp. 265-282.