Doktorsavhandling av Michal Smrek: studien av åternominering och listplacering av sittande ledamöter ökar vår förståelse av frågor om ansvarsutkrävande, representation och legitimitet i politiska system

2019-05-08

Michal Smrek spikar sin avhandling på IRES

Idag den 8 maj spikande vår kollega Michal Smrek sin avhandling under titeln ”Incumbent Renomination: Accountability and Gender Bias”. Spikning är en akademisk tradition i samband med framläggandet av en licentiat- eller doktorsavhandling. Spikning är ett sätt att offentliggöra avhandlingen så att den som önskar kan läsa den för att kunna komma med kritik under disputationen. Michal Smrek försvarar sin avhandling  den 10 maj kl. 13.15 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. Opponent är Johanna Kantola, professor i genusstudier vid Tampere universitet. Betygsnämndens består av professor Christer Karlsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, professor Kristine Höglund, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och docent Karl Loxbo, statsvetenskapliga institutionen, Linnéuniversitetet.

Incumbent Renomination: Accountability and Gender Bias [Åternominering och listplacering av sittande ledamöter: ansvarsutkrävande och jäv avseende kön]

Politiska partier fattar många avgörande beslut utan inflytande eller insyn från sina väljare. Ett exempel är valet av kandidater som ska representera partiet. I och med att de politiska partierna förfogar över valsedeln har de stor möjlighet att påverka vilka som blir våra ledamöter. Genom att ta fram en kandidatgrupp som inte speglar fördelningen av kön, yrkesprofessioner, åldersgrupper eller andra viktiga sociala faktorer kan de ha en negativ påverkan på hur pass representativt det politiska systemet är. De politiska partierna bestämmer dessutom vilka av de sittande ledamöterna som får möjlighet att stå på partiets valsedel vid nästa val. De har därigenom möjlighet att påverka eller direkt styra de sittande ledamöternas beteende genom hotet om att inte åternominera och således ha en negativ effekt på ledamöternas förmåga att representera sina väljare. 

Denna avhandling visar att vi, genom att studera åternominering och listplacering av sittande ledamöter, kan få ökad förståelse för frågor om ansvarsutkrävande, representation och legitimitet i politiska system. Mer specifikt utvärderas huruvida ledamöter med ett högt antal personkryss får en högre placering på valsedeln i det nästkommande valet, något som i avhandlingen visar sig vara sällsynt. Vidare kartläggs också åternominering av en politiskt marginaliserad grupp – kvinnor. Även om kvinnor ofta visar sig prestera bättre som ledamöter, möter de fortfarande strukturella hinder som gör det svårare för dem att åternomineras.

Avhandlingen innehåller fyra illustrationer av den välkända slovakiske politiska tecknaren Shooty. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02