Lediga anställningar

Innehåll:

Professor i Rysslands- och Euroasienstudier med inriktning mot samhällsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Rysslands- och Eurasienstudier har funnits vid Uppsala universitet i snart femtio år. Vår forskning är inriktad på processer av social, politisk och ekonomisk omvandling i Ryssland och det postsovjetiska området. Men vi intresserar oss också för mer specifika frågor som demokratisering och statsbyggnad, internationellt och regionalt samarbete, EU och Natos östutvidgning, nation och imperium, transnationella minoriteter, historiskt minne, identitetskonstruktion, genus och etnicitet från en historisk, kulturell, politisk och socialt perspektiv. Vår forskning är mångvetenskaplig och spänner över flera discipliner, såsom statsvetenskap, ekonomi, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, kulturgeografi, media och kommunikation, sociologi, antropologi, historia och litteratur.

Vid IRES finns också redaktionerna för Journal of Baltic Studies och Uppsala Yearbook of Eurasian Studies. Institutet har också ett gästforskarprogram som ger möjlighet att tillbringa längre eller kortare tid vid institutet. Genom åren har över 80 gästforskare från hela världen forskat vid institutet.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning, medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Ledningsuppdrag inklusive administration på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och särskilt forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom fältet Rysslands- och Eurasienstudier. Grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och tala det ryska språket är ett krav.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

BedömningsgrunderVetenskaplig skicklighet, ledningsskicklighet och pedagogisk skicklighet

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid följande bedömningsgrunder; vetenskaplig skicklighet, ledningsskicklighet och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder.

Vid rangordning av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid i första hand vetenskaplig skicklighet, i andra hand ledningsskicklighet och i tredje hand pedagogisk skicklighet. Den sökande ska kunna uppvisa djup, bredd och omfattning i alla tre bedömningsgrunder.  En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer att ske så att en sökande som bedöms vara betydligt mer kvalificerad vad gäller lednings- och pedagogisk skicklighet än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens djup, bredd och omfattning ska tillmätas betydelse. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvaliteten och omfattningen av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren.

Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och liknande.

Då institutet har ambitionen att ytterligare stärka sin forskning inom Rysslands och Eurasienstudier, med särskilt fokus på det samtida Ryssland och det postsovjetiska området, kommer särskild vikt att läggas på meriter inom något av följande, i en bred definition, forskningsområden:

 • Processer av social, politisk och/eller ekonomisk transformation
 • Politiska regimer och demokratisering

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som såväl kvalitativt som kvantitativt i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger. Att framgångsrikt ha genomfört handledning kommer att tillmätas betydelse.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Därutöver ska också tas i beaktande graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visat genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten och ledningsskickligheten. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Som meriterande betraktas förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder denne använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av ledningsskicklighet
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
 • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformningen av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4932.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Claes Levinsson, tel. 018-471 1696, e-post claes.levinsson@ires.uu.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 25 maj 2022, UFV-PA 2021/4932.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2021/4932
Sista dag för ansökan: 2022-04-25

Länk till ansökan


Postdoktor inom samhällsvetenskap vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Vid Institutet för Rysslands- och Eurasien studier (IRES) bedrivs mångvetenskaplig forskning inom samhällsvetenskap och humaniora som har sina utgångspunkter i studiet av Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Till IRES är ett fyrtiotal forskare knutna. 

Rysslands- och Eurasienstudier har funnits vid Uppsala universitet i snart femtio år. Vår forskning är inriktad på processer av social, politisk och ekonomisk omvandling i Ryssland och det postsovjetiska området. Men vi intresserar oss också för mer specifika frågor som demokratisering och statsbyggnad, internationellt och regionalt samarbete, EU och Natos östutvidgning, nation och imperium, transnationella minoriteter, historiskt minne, identitetskonstruktion, genus och etnicitet från en historisk, kulturell, politisk och socialt perspektiv. Vår forskning är mångvetenskaplig och spänner över flera discipliner, såsom statsvetenskap, ekonomi, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, kulturgeografi, media och kommunikation, sociologi, antropologi, historia och litteratur.

Vid IRES finns också redaktionerna för Journal of Baltic Studies och Uppsala Yearbook of Eurasian Studies. Institutet har också ett gästforskarprogram som ger möjlighet att tillbringa längre eller kortare tid vid institutet. Genom åren har över 80 gästforskare från hela världen forskat vid institutet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Forskning inom ämnesområdet samt medverkan och planering av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Som del av tjänsten kan även ingå att bidra till undervisning och administration (högst 20 procent). Viss forskningsadministration kan förekomma.

Då institutet har ambitionen att ytterligare stärka sin forskning inom Rysslands och Eurasienstudier, med särskilt fokus på det samtida Ryssland och det postsovjetiska området, kommer särskild vikt att läggas på kvalifikationer inom något av följande, i en bred definition, ämnesområden:

 •  Processer av social, politisk och/eller ekonomisk transformation
 •  Politiska regimer och demokratisering

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

I urvalet av behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och tidigare forskning inom ämnesområdet.

Den sökande bör dessutom vara högt motiverad, kunna fungera i grupp och i andra sociala sammanhang och ha en stark förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Stor vikt kommer att läggas vid dessa kompetenser. Kunskaper i ryska språket och / eller något annat officiellt språk i det post-sovjetiska området är ett krav. Tjänsten förutsätter mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Eftersom forskningen äger rum i ett mångvetenskapligt forum är god samarbetsförmåga och intresse för mångvetenskaplig forskning viktiga egenskaper.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla forskningen samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten IRES.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla:

 • En kort projektbeskrivning (högst två sidor).
 • CV, inklusive en beskrivning av relevanta förmågor och erfarenheter, samt en komplett publikationslista.
 • Kopia av examensdiplom och officiella betygsavskrifter.
 • Kopia av avhandlingen (eller en sammanfattning).
 • Kontaktinformation till minst två, helst tre, personer som kan inkomma med referensbrev som stöder din ansökan. Ange hur dessa personer yrkesmässigt anknyter till dig.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-08-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Anställningen är tidsbegränsad i minst 2 år och högst tre år enligt centralt kollektivavtal. Tillträde 2022-08-15 eller efter överenskommelse.

Antal lediga befattningar: 1

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Claes Levinsson claes.levinsson@ires.uu.se, +46 (0)18 471 1696 alt +46(0)70-167 95 01.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2022, UFV-PA 2022/1305.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem

Placering: Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/1306
Sista dag för ansökan: 2022-06-01

Länk till ansökan


Forskningskommunikatör till JUSTNORTH

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Forskningskommunikatör till JUSTNORTH

JUSTNORTH är ett EU-finansierat RIA-projekt under paraplyet Horizon2020 och Societal Challenges – Climate Action. Det är det största samhällsvetenskapliga EU-projektet som koordineras vid Uppsala universitet och det innefattar ett konsortium med 18 parter. JUSTNORTH utforskar genomförbarheten av rättvis och etisk hållbar utveckling i Arktis under det att ekonomiska aktiviteter  (som energiförsörjning, gruvdrift och fiske) undersöks i 18 fallstudier. Vi söker en dynamisk och mycket erfaren forskningskommunikatör som ska kommunicera och sprida projektets forskningsresultat samt genomföra intressentaktiviteter. 

Rollen inbegriper att förvandla forskningsresultat till engagerande innehåll för olika målgrupper. Kommunikatören kommer att vara ansvarig för att ta fram och exekvera en kommunikationsstrategi för det projektet levererar. Rätt kandidat kommer att arbeta nära JUSTNORTHs samordningsteam för att uppnå projektmålen och kommer vidare att, tillsammans med projektkonsortiet och forskarna, kommunicera och sprida resultat från projektet med hänsyn till projektets intressenter.

Arbetsuppgifter

 • Skriva utkast till kommunikationsstrategier och action plans för olika delar av projektet med hänsyn till intressentmålgrupper.
 • Utveckla ett nära samarbete med projektkoordineringsteamet och konsortiet för att skapa effektiva kommunikationsprocesser.
 • Producera kommunikationsmaterial med fokus på att göra reklam för projektet både internt och externt i traditionella kanaler, digitala kanaler och i sociala medier.
 • Sköta sociala medie-plattformar och webbsidor och förse dem med nyheter och innehåll, inklusive grafiskt material, bild, ljud och video.
 • Organisera konferenser och mediaevents (webbinarier, conferenspaneler, intervjuer och pressreleaser).
 • Följa nyckeltal för kommunikation och implementera förändringar så att denna är effektiv.
 • Skriva, korrekturläsa och redigera copytext för nyhetsbrev, policy briefs och annat material som behövs för att främja projektresultaten.
 • Resa till projektmöten och konferenser och presentera projektresultat tillsammans med projektpartners i offentliga sammanhang och intressentmöten.
 • Beställa medietjänster vid behov

Kvalifikationer

 • 3-5 års erfarenhet från liknande anställningar t ex kommunikation, PR, opinionsarbete eller andra erfarenheter av skrivande.
 • Kandidatexamen inom kommunikation, PR, engelska eller andra näraliggande ämnen. En master- eller doktorsexamen i ett relaterat ämne är önskvärt.
 • Flytande engelska i tal och skrift. Andra språk med relevans för det arktiska området är en tillgång.
 • Rätt kandidat är bekväm med att tala inför publik och har viljan och möjligheten att resa.
 • Bred erfarenhet av webbpubliceringsverktyg.
 • Styrkt erfarenhet av att ta fram kommunikationsstrategier för komplexa projekt eller organisationer.
 • Beprövad erfarenhet av att kontakta och samarbeta med journalister, regeringstjänstemän, icke-statliga organisationer och den privata sektorn.
 • Utmärkt datorvana samt förmåga att skriva rapporter och analysera. Erfarenhet av kartläggningar och grafisk design är ett plus.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team.
 • En hög grad av initiativ och flexibilitet samt förmåga att hålla jämna steg med projektets behov.

Rätt kandidat har en gedigen bakgrund inom vetenskapskommunikation och PR. Rollen kräver att man är analytiskt lagd och förmår att anpassa budskap från forskare till olika mottagare så som beslutsfattare, beslutsfattare inom industri och företrädare för lokala samhällen.   

Villkor
Tjänsten ingår i JUSTNORTH-projektet som återfinns på Uppsala universitet och Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Distansarbete är en möjlighet för rätt kandidat.    

 • Omfattningen är 20%. Anställningen omfattas av flextid.
 • Anställningen är på 6 månader med möjlighet till förlängning
 • Lön utgår med hänsyn till kandidatens erfarenhet och projektets budget.
 • Upp till två tjänster kan komma att tillsättas.

I ansökan ska ingå ett personligt brev som specificerar hur kandidatkraven möts samt en kommunikationsstrategi på 1-2 sidor jämte arbetsprover utifrån följande underlag: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102480

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  till sex månader. Omfattningen är 20%. Tillträde 2022-06-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Corine Wood-Donnelly, epost: corine.wood-donnelly@ires.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1285.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Anställningsform: Deltid , Visstidsanställning 3-6 månader
Lön: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 20%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Referensnummer: UFV-PA 2022/1285
Sista dag för ansökan: 2022-05-16

Länk till ansökan

Senast uppdaterad: 2022-05-04